Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.mert.pl, prowadzony jest przez firmę Ekotech – Plast Krystian Fila z siedzibą w Kłoda 131 D,  64-130 Kłoda, posiadającą nadany numer NIP: 697-212-74-70 oraz REGON 382530822, zwaną w dalszej części regulaminu „Sprzedającym”.

Sprzedający oświadcza, że:

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie zamówienia w systemie internetowym sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, zamieszony na stronie internetowej sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. Decyzja, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane należy do konsumenta.
 7. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż prowadzone są w określonym w informacji okresie lub do wyczerpania przeznaczonej do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży ilości towarów.
 8. Czas skompletowania zamówienia wynosi 24 godziny.
 9. Po skompletowaniu zamówienia, towar wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze.
 10. Każdej wysłanej przesyłce nadawany jest indywidualny numer, umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie: www.inpost.pl lub www.dpd.pl. Numer ten jest przekazywany Kupującemu drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po nadaniu przesyłki.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
 12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Jako dowód zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego – faktura VAT.
 14. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy sklepu:
  mbank: 57 1140 2004 0000 3102 7952 2830
 • za pobraniem tylko dla zamówień do 5000 zł
 • za pośrednictwem systemu PayU.pl
 1. Koszt dostawy towarów na terenie Polski wynosi:

 • 9,99 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub poprzez system PayU.pl,
 • 9,99 zł – w przypadku płatności „za pobraniem”
 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: kontakt@mertt.pl
 2. Towar zwracany przez Kupującego po odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 16, nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, będących wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być kompletny. Należy odesłać go razem z otrzymanym dowodem zakupu.
 3. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej wysokości wszystkich wpłat dokonanych przez kupującego, w tym związanych z przesłaniem towaru Kupującemu. Powyższa kwota zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, z użyciem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej. W związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w ust.16, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów odesłania towaru sprzedawcy oraz innych bezpośrednich kosztów jego zwrotu.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.16, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego odesłania rzeczy Sprzedającemu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady fizyczne, Kupujący winien niezwłocznie złożyć reklamację i odesłać towar na adres firmy.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpływu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 8. Po złożeniu zamówienia komunikacja Sprzedającego z Kupującym odbywać się będzie drogą elektroniczną, na adres e- mail wskazany w formularzu zamówienia. Komunikacja Kupującego ze Sprzedającym odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: kontakt@mertt.pl lub drogą pisemną na adres: Kłoda 131 D, 64-130 Kłoda, a także telefonicznie pod nr 885 051 899.
 9. Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT). Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument.